Biznesplan

Jeżeli chcemy zacząć jakiś biznes, to oczywiście musimy mieć w związku z tym tematem jakieś informacje i porady, które ułatwią nam start, co dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną sprawą. Oczywiście w takich sytuacjach potrzebny będzie także profesjonalny biznesplan, aby wszystko było dokładnie wypisane na papierze i będziemy się mogli do tego odnosić przy tworzeniu własnego biznesu. Taki biznesplan jasno określa, 28jakie produkty będziemy w danym okresie czasu wytwarzać i w jakiej one będą ilości. Dzięki temu także oszacujemy oczywiście, jaki kapitał początkowy jest nam potrzebny, a więc jest to również bardzo ważna sprawa, bo będziemy wiedzieć dzięki temu, ile musimy mieć konkretnie pieniędzy na rozkręcenie naszego biznesu. Jeżeli nie mamy dostatecznych środków finansowych, to możemy oczywiście znaleźć sobie jakiegoś wspólnika, tak, aby rozłożyć wszystkie koszty, a więc dla każdej osoby będzie to na pewno korzystna opcja. Oczywiście ważną sprawą jest również to, aby przewidzieć, chociaż w jakimś stopniu, jakich przychodów możemy się spodziewać ze sprzedaży naszych produktów, a więc trzeba to wszystko bardzo starannie wyliczyć, co na pewno łatwą sprawą nie jest, dlatego jest to bardzo czasochłonna czynność dla wszystkich nas.

Dotacje dla wszystkich

Gros osób żyje w przekonaniu, że o dotacje unijne mogą się starać duże firmy i instytucje oraz osoby bezrobotne. Sprawa wygląda jednak inaczej. Nawet jeżeli nie jesteśmy wnioskodawcami, czyli nie staramy się o dotację to możemy skorzystać z unijnych pieniędzy jako uczestnik projektu, lub cieszyć się efektami zrealizowanych inwestycji. Przykładowo twoje dziecko może uczęszczać do przedszkola, które powstało dzięki dofinansowaniu unijnemu 27. Droga, którą dojeżdżasz do pracy i przedszkola została również wybudowana dzięki wkładowi z jednego z programów unijnych. Twoje starsze dziecko korzysta ze stypendium unijnego, a w wolnym czasie chętnie uczestniczy w imprezach kulturalnych, które nabrały rozmachu dzięki projektom trans granicznym. Twój partner właśnie stracił pracę. Jednak ma już wyście z tej sytuacji. Od zawsze marzył o własnym biznesie. Ma już napisany biznesplan i stara się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Gminy, w której mieszkasz nigdy nie stać było na basen z prawdziwego zdarzenia, a ponieważ bardzo lubisz pływać to dojeżdżasz kilkanaście kilometrów do sąsiedniego miasta. Jednak już niedługo. Ponieważ od kilku miesięcy trwa gruntowny remont basenu. Twoja gmina w znacznej części pokryje jego budowę z pieniędzy projektowych. Można by było jeszcze długo ciągnąc tą historię. Konkluzja jest taka, że dotacje unijne zmieniły i zmieniają nasz kraj.

Szansa na zawód

Osoby bez wykształcenia lub z umiejętnościami, na które popyt na rynku pracy jest mały mogą bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje. Umożliwiają to dotacje unijne w ramach pod działania 7.2.1. Jest ono skierowane w szczególność do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki oferowanemu wsparciu uczestnicy projektu mogą uzyskać nie tylko nowy zawód, lecz także tzw. umiejętności miękkie, czyli interpersonalne. Bowiem dobrze napisany projekt 30 ma przygotować uczestnika pod każdym względem. Często o trudnościach ze znalezieniem i utrzymaniem pracy decydują właśnie nasze predyspozycje interpersonalne. Powszechną praktyką przy realizacji tego typu projektów jest uczestnictwo beneficjentów w indywidualnym doradztwie zawodowym. Szkolenie pozwala określić charakter pracy w jakiej beneficjent będzie sprawdzał się najlepiej. Jeszcze inne warsztaty przygotowują uczestników do efektywnego organizowania pracy, uczą jak komunikować się skutecznie lub walczyć ze stresem. Uczestnikami poddzialania 7.2.1 są często osoby długotrwale bezrobotne, dla których funkcjonowanie w firmie jest nowością. Dlatego różnego typu warsztaty są dla nich ważnym elementem zdobywania zawodu.

Na założenie firmy

Bardzo popularną dotacją, o którą mogą ubiegać się osoby bezrobotne i zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jest działanie 6.2. Zakłada ono między innymi wsparcie finansowe na założenie własnej firmy w wysokości 40 tys. Mało wnioskodawców wie, że to nie jedyna droga do otrzymania dotacji w postaci 40 tys. Dofinansowanie na założenie własnej firmy istnieje także w ramach podziałania 8.1.2. kwota dotacji jest taka sama jak w działaniu 6.2, czyli 40 tys. Jednak 29 najważniejszą sprawą jest to, że po dotacje mogą sięgnąć nie tylko bezrobotni, lecz także osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika. Wówczas należy ten fakt udokumentować stosownym pismem, na przykład wypowiedzeniem. Inną propozycją w ramach pod działania 8.1.2 jest dodatek relokacyjny. Coraz więcej osób, by znaleźć wymarzoną pracę jest zmuszonych zmienić miejsce zamieszkania lub liczyć się z dojazdami. Dla tych ostatnich został stworzony dodatek relokacyjny. Jego wysokość stanowi sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych. Jednym z warunków otrzymania dodatku jest to, że odległość zakładu pracy od miejsca zamieszkania musi wynosić ponad 50 km.

Przedszkola z dotacją

Z unijnych pieniędzy można sfinansować także przedszkola. Szczególnie łatwo o dotacje na tego typu cele w przypadku gdy placówka przedszkolna ma powstać na terenie gminy. Wystarczy tylko znaleźć lokum dla placówki. Jeżeli założenie przedszkola wiąże się z remontem i robotami mającymi zaadoptować budynek do potrzeb placówki to, nie należy martwić się o pieniądze. Niezbędne prace remontowe sfinansuje odpowiednia dotacja. 1 Wkładem własnym gminy będzie udostępnienie budynku. Pozostałe koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem przedszkola także można pokryć z dotacji. Tak więc zakup mebli, zabawek, wynagrodzenie dla personelu itd. można zrefundować z dotacji. Oprócz możliwości powstania nowych placówek można starać się także o dofinansowanie już istniejących przedszkoli. Taka konieczność może się pojawić w przypadku gdy w gminie istnie już przedszkole, jednak nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Wówczas można uzyskać dotację na wydłużenie godzin pracy placówki lub zwiększenie liczby personelu. Wniosek składa wójt gminy.

Innowacja w funduszach

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej innowacyjność nie była najmocniejszą stroną naszej gospodarki. Obecnie po kilku latach wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest znacznie lepiej. Zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Można powiedzieć, że kiedyś innowacyjnym działaniem 2 nazywano projekty, które miały na celu podłączenie firm do sieci i umożliwienie swobodnego korzystania z Internetu. Nie były to z pewnością przedsięwzięcia kreatywne w skali światowej. Obecnie słowo innowacyjność ma zupełnie inny wymiar. Nasze przedsiębiorstwa pozyskują dotacje na projekty, które bez kompleksów konkurują na rynkach światowych. Pojęcie innowacyjności w obszarze funduszów inwestycyjnych nie posiada jednej definicji. Wszystko zależy od kontekstu. To co będzie innowacyjne w skali przedsiębiorstwa, nie koniecznie jest tak samo odbierane w skali regionu, czy świata. Jeżeli chcemy pozyskać dużą dotację powyżej 8 mln zł, wówczas możemy starać się o pieniądze z działania 4.4 PO IG. Mniejsze kwoty możemy pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dotacje dla innowacyjnych

Unia wysoko ceni innowacje. Dlatego stworzyła mechanizm finansowy, mający wspierać firmy i instytucje wdrażające nowe rozwiązania. Jest nim Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3 W szczególności skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczych i naukowych. O dotacje z tego programu mogą ubiegać się głównie podmioty, które chcą dofinansować projekty badawczo-rozwojowe. Wystarczy ustalić, która instytucja w danym województwie pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Wykaz takich instytucji można znaleźć na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to nie tylko dotacje, lecz także korzystne pożyczki. W ramach nowego komponentu firmy mogą zaciągnąć kredyt na cele inwestycyjne i obrotowe. Zaletą pożyczki jest to, że w odróżnieniu od dotacji nie wymaga ona wkładu własnego. Można z nich także finansować zakup środków trwałych. Natomiast pieniądze pozyskane w ramach poszczególnych priorytetów nie zawsze umożliwiają pokrycie tego typu kosztów.

Wsparcie dla bezrobotnych

Nie tylko firmy mogą skorzystać z dotacji unijnych. Osoby, które są bezrobotne i mają pomysł na własny biznes także mają spory wachlarz możliwości. Najbardziej popularną formą wsparcia jest dofinansowanie w wysokości 40 tys. w ramach działania 6.2. Oprócz gotówki osoba ubiegająca się o dotacje przechodzi cykl 5 szkoleniowy, który ma ją przygotować do prowadzenia własnego interesu. W ramach działania 6.2 można wnioskować także o wsparcie pomostowe. Polega ono na dofinansowaniu w postaci comiesięcznego zastrzyku gotówki. Takie dodatkowe wsparcie może trwać nawet 12 miesięcy, jednak nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia. Drugą opcją dla osób bezrobotnych jest oferta Powiatowych Urzędów Pracy. Dotacja jest niższa bo wynosi około 19 tys. Jednak czas oczekiwania na tą formę dotacji jest znacznie krótszy niż w przypadku działania 6.2. Tak więc potencjalny przedsiębiorca może zdecydować się na wnioskowanie o mniejszą kwotę, ale za to o krótszym okresie oczekiwania na nią. Należy jednak mieć na względzie fakt, że zarówno o 40 tys., jak i o 19 tys. nie może ubiegać się osoba, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu prowadziła własną firmę. To obostrzenie obowiązuje także osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Lokalne inicjatywy

Stowarzyszeniom rozpoczynającym przygodę z funduszami unijnymi i innymi dotacjami warto polecić małe projekty. Można je potraktować jako sprawdzian możliwości. Zgodnie z maksymą mierz siły na zamiary stowarzyszenie powinno realnie spojrzeć na swój potencjał. Nowo powstałe stowarzyszenia mogą na przykład 4 złożyć grant w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dotacje są niewielkie, rzędu kilku tysięcy. Tak mała kwota pozwoli nam bez przeszkód zrealizować niewielkie inicjatywy i bezpiecznie rozliczyć projekt. Tym bardziej, że ośrodki Działaj Lokalnie mają właśnie pomagać w wypracowaniu sobie warsztatu, który przyda się przy realizacji większych projektów. Tego typu programów, z których możemy czerpać dotacje na przeprowadzanie przedsięwzięć jest więcej. Wystarczy dobrze się rozejrzeć. Obecnie także wiele firm ogłasza programy grantowe. Gdy organizacja stwierdzi, że świetnie radzi sobie z mini-grantami i stwierdzi, że jest gotowa sięgnąć po większe pieniądze możemy startować po granty w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tu możemy liczyć na znaczni większe pieniądze.

Dotacja przyznana

Otrzymanie dotacji to wspaniała informacja dla firmy. Jednak to dopiero początek wyzwania. Bowiem jako wnioskodawca mamy spore zobowiązania wobec darczyńców. Warto więc przed przystąpieniem do realizacji projektów wnikliwie zapoznać się z wytycznymi ich realizacji, by sprawnie rozliczyć dotacje. 8Pamiętajmy, że obowiązuje nas umowa o dofinansowanie. Mamy w nią wgląd jeszcze na etapie pisania wniosku, a więc przed jego złożeniem. Nie wywiązanie się z niej grozi nawet brakiem refundacji poniesionych kosztów, a więc cofnięciem dotacji. Podstawową sprawą jest osiągnięcie założonego w projekcie celu. Miejmy więc stale na uwadze rezultaty, które wpisaliśmy w projekcie. Oprócz zgodności merytorycznej ważne jest prawidłowo przeprowadzone rozliczenie finansowe wydatkowanych pieniędzy. Aby je wykonać musimy stosować się do zapisów wynikających nie tylko z umowy o dofinansowanie, lecz także pozostałych regulacji prawnych jakie obowiązują na terenie kraju. Na każdym kroku musimy także pamiętać o polityce promocji. Jesteśmy zobowiązani do informowania z jakich funduszy jest finansowany projekt. Taka notka musi się znaleźć niemal na każdym dokumencie dotyczącym projektu. Osobną sprawą są logotypy, które powinny znajdować się nie tylko na dokumentach, ale i pozostałych materiałach promocyjnych.

  • Youtube